Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az napfenyshop.hu weboldal (a továbbiakban: Webáruház) üzemeltetője és egyben adatkezelője által az ügyfeleitől (a továbbiakban: Vevő) a részére megadott adatok kezelésére vonatkozó szabályokat.

Az adatkezelő adatai:

Név: Statik Kontroll Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 3742 Rudolftelep, József Attila utca 8.
Adószám: 23732841-2-05
E-mail: info@napfenyshop.hu
Adatkezelési nyilvántartási szám: 

Tárhelyszolgáltató: EZIT Kft.
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Cégjegyzékszám: 01-09-968191

Adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Vevő önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Vevő az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruház használatával, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő adatkezelésének célja a Vevők általi megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a hírlevélre feliratkozottak részére hírlevelek küldése.

A Vevő által a vásárláskor megadott adatok kezelése a megrendelések teljesítése, kiszállítása érdekében technikailag elengedhetetlenül szükséges. 

Az Adatkezelő a Vevő külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén az adatkezelést a Vevő részére reklámküldemények, ajánlatok küldése céljából is végzi a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel. A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön.

A weboldalon regisztráció nincs, a Vevő adatait a hírlevélre történő feliratkozáskor adja meg, és azokat az Adatkezelő a hírlevélről történő leiratkozásig kezeli. A leiratkozáskor az Adatkezelő törli a Vevő összes adatát.

A számviteli előírások alapján az Adatkezelő a számviteli bizonylatokat és így a nyilvántartás alapjául szolgáló adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján nyolc évig őrzi.

A személyes adatot megismerő személyek köre

A Webáruház használata során a Webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsődlegesen az Adatkezelő jogosult megismerni. Az Adatkezelő az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, kivéve a megrendelés feldolgozása és a Webáruház üzemeltetéséhez közvetlenül szükséges esetekben (kiszállítás és számlázás, fizetés lebonyolítása). Ezekben az esetekben a lentebb részletezett cégek a tevékenységükhöz kötődő adatok kezelését külön végzik, az általuk közzétett adatkezelési szabályzat szerint, melyek a rájuk vonatkozó részben linkelve megtekinthetőek. A szerződtetett cégek adatkezelési gyakorlatáért az Adatkezelő nem felelős.

A vásárlónak a Webáruházban történt megrendelés során az alábbi adatokat kell megadnia:

 • név (vezeték – és keresztnév, vagy cégnév),
 • e-mail cím,
 • szállítási és számlázási cím,
 • telefonszám.

Az informatikai rendszerek által, a Webáruház oldalán leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. 

 • számlázást végző cég:

A számlázás a (kiválasztott számlázó program neve) számlázó program segítségével végezzük.

A számlázást végző cég neve:
Székhelye:
Iroda:
Cégjegyzékszáma:
Nyilvántartó cégbíróság:
A számlázást végző cég adatkezelési szabályzata: 

 • fizetés lebonyolítását végző cég: 

A fizetés lebonyolítását végző cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
Nyilvántartó cégbíróság:
A fizetés lebonyolítását végző cég adatkezelési szabályzata: 

 

A megrendelt áruk kiszállítása érdekében az Adatkezelő a következő adatokat bocsátja a szállító, illetve a szállító megbízottja rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve (szállítási címből), a teljes szállítási cím, a megrendelés összege, megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége.

 • Szállítást végző cég:

A szállítást bonyolítását végző cég neve:
Székhelye:
Cégjegyzékszám:
A szállítást végző cég adatkezelési szabályzata: 

A fentieken túl a vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag a törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor.

Hírlevélre történő feliratkozás feltételei

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell megadni:

 • név (vezeték –és keresztnév, vagy más megszólítás,
 • e-mail cím.

A hirlevél kezelés rendszere az Activecampaign rendszeren keresztül történik. 

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében a felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel megkeresse. 

A Webáruház a holnapon lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy a vásárlástól függetlenül feliratkozzanak a hírlevélre.

A hírlevélre történő feliratkozáskor a Vevő egyedi elérésére alkalmas adatokat (pl.: e-mail címeket) az Adatkezelő kizárólag a Vevő által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a Vevő előzetes engedélye nélkül – a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. A hírlevélre történő feliratkozás nem azonos a reklám anyagok továbbításával, a hírlevél csak tájékoztató jellegű információt tartalmaz. A reklám levelekre történő feliratkozásra való igényét a Vevő külön jelzi (eDM-re történő feliratkozás). 14 éven aluli személy a hírlevélre csak szülői hozzájárulással iratkozhat fel.

A Vevő a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő részére küldött levél, e-mail útján bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban hírlevelet küldjön. Ebben az esetben az Adatkezelő minden személyes adatát törli a nyilvántartásából és további tájékoztatásaival, reklámjaival nem keresi meg a Vevőt.

Felelősség

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Vevő e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a vásárlót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Vevő a honlap használatával kötelezettséget vállal, hogy az általa szerkeszthető és honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és az Webáruház, Adatkezelő jogát, jogos érdekét nem sértik.

Az Adatkezelő fenti esetben az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából minden tőle telhető segítséget megad.

Adatkezelésben érintettek jogai:

 • A Vevő kérelmezheti az Adatkezelőtől, hogy az adjon tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesítését, valamint személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását. 
 • A Vevő kérheti a magára vonatkozó és az Adatkezelő által kezelt adatokról, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
 • A Vevő bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az Adatkezelőtől. Az Adatkezelő a kérelem beérkezését számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatóak. A törlés nem vonatkozik a jogszabály – pl.: számviteli szabályok – alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a törvényben meghatározott időtartamig az Adatkezelő megőrzi.
 • Vevő kérheti adatainak zárolását. Az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a Vevő ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vevő jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
 • A helyesbítésről, zárolásról és a törlésről a Vevőt, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Vevő érdekét nem sérti.
 • Ha az Adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 • A Vevő tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és a döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Amennyiben a Vevő az Adatkezelőnek meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 2. Telefon: 36-1-391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Amennyiben a Vevő az Adatkezelőnek meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat. 

Az Adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál lehet élni: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 2. Telefon: 36-1-391-1400 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogszabályok:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény.